Voorwaarden

Algemene zaken

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Joni Oyserman handelend onder de handelsnaam EDUSIGN.

Het (direct vanaf edu-sign.com) kopen of gebruiken van producten en diensten van EDUSIGN impliceert dat de gebruiker/klant deze Algemene Voorwaarden zowel gelezen en geaccepteerd heeft en bekend is met de inhoud van de website edu-sign.com.

EDUSIGN behoudt zich het recht de voorwaarden en website edu-sign.com op ieder moment te wijzigen, zonder de klant daarvan op de hoogte te hoeven brengen.

EDUSIGN garandeert dat het geleverde product/ dienst beantwoordt aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW.

EDUSIGN is een Nederlands bedrijf, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. In geval van een geschil tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen wordt getracht deze onderling op te lossen en indien dit niet mogelijk is, dienen geschillen te worden voorgelegd aan de Kantonrechter te Den Haag.

Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen etc. en (technische) specificaties op de internet sites van EDUSIGN gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Ondersteuning

Alle gebruikers van EDUSIGN kunnen ondersteuning aanvragen via info@edu-sign.com. Alleen gebruikers die een product of dienst hebben aangeschaft genieten daarbij altijd de hoogste prioriteit en garantie op ondersteuning.

EDUSIGN houdt zich het recht voor om ondersteuning te limiteren of beëindigen in de volgende gevallen: onredelijk gedrag door de gebruiker (onder andere schelden, racisme etc), herhaalde problemen op systemen en servers van de klant die niet door EDUSIGN kunnen of dienen verholpen te worden, een niet coöperatieve houding van de gebruiker, bijvoorbeeld het niet leveren van de nodige gegevens om een probleem op te lossen etc etc.

Eenzijdige beëindiging

EDUSIGN behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden, toegang tot de website, geldigheid van producten en diensten, de software ontwikkeling en activiteiten te beëindigen indien gebruikers zich niet houden aan de Algemene Voorwaarden of voor iedere andere reden. In geen geval is EDUSIGN gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Overmacht

EDUSIGN is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van EDUSIGN behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

EDUSIGN behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is EDUSIGN gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.